Staňte se členem

V českém pracovním prostředí svou identitu vždy nebo téměř vždy skrývá až 50 % LGBTQ+ lidí, mají totiž strach z nevhodných poznámek nebo nepřijetí ze strany kolegů a kolegyň. Pride Business Forum se proto již 14 let zasazuje o vytváření pracovního prostředí, ve kterém se LGBTQ+ lidé nemusí bát být sami sebou, cítí se v něm respektování, vítáni a podporováni. Zmíněná platforma každoročně uděluje ocenění lidem i firmám, které se na pracovišti nejvíce zasazují o rovné podmínky pro LGBTQ+ zaměstnance a zaměstnankyně. 

Více se dočtete v tiskové zprávě zde.

LGBTQ+ Friendly Employer 2024 awards

LGBTQ+ Friendly Employer je prestižním oceněním, které slouží jako uznání a motivace pro ty zaměstnavatele v České republice, kteří aktivně přispívají k vytváření inkluzivního pracovního prostředí pro LGBTQ+ zaměstnance*kyně. Pride Business Forum pečlivě hodnotí strategický přístup firem k této problematice, posuzuje konkrétní projekty a nástroje zaměřené na podporu LGBTQ+ lidí na pracovišti

Ocenění zahrnuje také hodnocení toho, jakým způsobem nejvyšší vedení společnosti aktivně podporuje inkluzi LGBTQ+ lidí. Je sledováno, zda jsou implementovány efektivní strategie, zda existují konkrétní kroky vedoucí k dosažení inkluzivního pracovního prostředí a zda je tato snaha komunikována jak uvnitř, tak i navenek.

Tímto oceněním se nejen odměňují a motivují ty společnosti, které již úspěšně implementovaly opatření pro podporu LGBTQ+ zaměstnanců*kyň, ale také slouží jako vzor pro ostatní organizace, které chtějí aktivně přispívat k rovnosti a inkluzi na pracovišti. Věříme, že prostředí, které respektuje a podporuje různorodost, vytváří nejen lepší pracovní podmínky pro jednotlivce, ale také přispívá k celkovému úspěchu a inovacím v podnikání.

GOLD: Vodafone Czech Republic

Nejvyššího skóre dosáhla společnost Vodafone Česká republika, která se svými 90 % vyniká mezi ostatními. Vyhrála téměř ve všech kategoriích, a může tak být vzorem pro LGBTQ+ inkluzi na pracovišti v ČR i ve světě. Letos porota ocenila mimo jiné i to, že společnost Vodafone iniciovala otevřený dopis premiérovi, v němž ho vyzývala k přijetí manželství pro všechny.

SILVER: MSD Czech Republic

Společnost MSD získala 86.5 %, a dosáhla tak vynikajících výsledků ve všech hodnocených oblastech. Porota oceňuje její silný závazek k diverzitě, rovnosti a inkluzi, zřízení povinného školení o mikroagresích a zahrnutí témat genderové identity do povinných školení. MSD si zalouží pochvalu také za efektivní komunikaci o LGBTQ+ tématech a vysokou aktivitu interní skupiny pro LGBTQ+ zaměstnance*kyně.

SILVER: Johnson & Johnson

Společnost Johnson & Johnson získala 86,5%. Vede si skvěle ve všech hodnocených kategoriích, v několika oblastech dokonce dosáhla nejvyššího počtu bodů. Porota chválí její silný závazek k diverzitě, inkluzi a rovnosti, včetně nastavení komplexních pravidel a benefitů pro trans zaměstnance*kyně. Johnson & Johnson také aktivně podporuje iniciativy zaměstnanců*kyň, což přineslo výrazný nárůst členů v její LGBTQ+ skupině a celkově posílilo inkluzivní firemní kulturu.

SILVER: Accenture

Společnost Accenture získala 83 %. Dosáhla nejvyššího skóre v několika kategoriích, a může tak být vzorem pro mnoho dalších firem. Porota vyzdvihuje její výjimečnou péči o trans zaměstnance*kyně, což mimo jiné dokládají i její komplexní směrnice týkající se tranzice. Společnost dbá na to, aby všichni zaměstnanci*kyně, včetně nováčků, znali její základní hodnoty a netolerovali diskriminaci, obtěžování ani šikanu. Porota také chválí interní LGBTQ+ skupinu, která je v Accenture aktivní.

SILVER: SAP Group

Společnost SAP získala 82 %. Jako stálý účastník ocenění každoročně zdůrazňuje své odhodlání podporovat inkluzivní pracovní prostředí. Vyniká svou silnou skupinou Employee Resource Group, která podporuje LGBTQ+ zaměstnance*kyně. Pochvalu si zaslouží také za efektivní systém školení, sledování jeho cílů a používání komplexních nástrojů pro měření dopadu. Právě za poslední oblast dosáhla v našem hodnocení maximálního počtu bodů.

SILVER: Novartis

Společnost Novartis získala 80 %. Svým fungováním ukazuje, jak má vypadat aktivní a komplexní začlenění LGBTQ+ zaměstnanců*kyň na pracovišti. Porota chválí její mimořádnou kampaň „Jedna rodina“, která podporuje manželství pro všechny, a „Průvodce trans identitou v Novartis“, který ve firmě poskytuje informace o transgender životě nejrůznějším skupinám: manažerům*kám, personalistům*kám, ostatním zaměstnancům*kyním i lidem podstupujícím tranzici.

BRONZE: Deloitte

Společnost Deloitte získala 77,5 %. Vyniká zejména v oblasti sledování dopadu, díky čemuž předehnala ostatní výherce bronzového ocenění. Závazek společnosti Deloitte k inkluzi dále dokládá její vynikající podpora trans zaměstnanců*kyň a komplexní školicí programy. Porotě se také líbilo využití velkoplošných obrazovek pro interní komunikaci, které zvýšilo zapojení zaměstnanců*kyň a povědomí o iniciativách v oblasti diverzity.

BRONZE: ČSOB

Společnost ČSOB získala 76,5 %. Porotu zaujala svým silným závazkem k inkluzi LGBTQ+ osob prostřednictvím klíčových iniciativ. Mezi ně patří zákaz diskriminace uvedený v kolektivní smlouvě a nabídka kvalitních interních školení o LGBTQ+ tématech. Pochvalu si zaslouží také aktivní skupina zaměstnanců*kyň zvaná PROUD, která v rámci společnosti zvyšuje povědomí o LGBTQ+ životě.

BRONZE: Clifford Chance

Společnost Clifford Chance získala 72,5 %. Vynikla v různých kategoriích hodnocení, především díky svému komplexnímu přístupu, který zaměstnance*kyně chrání před diskriminací a obtěžováním a který dokazuje celkový proaktivní přístup firmy. Pochvalu si Clifford Chance zaslouží také za kvalitní školení LGBTQ+ témat, které pomáhá vytvářet inkluzivní pracovní prostředí.

BRONZE: Honeywell

Společnost Honeywell získala 70,5 % za častou a kvalitní interní komunikaci o LGBTQ+ tématech. Nabízí také špičková školení, kterými dopomáhá k vytváření inkluzivního pracovního prostředí. Porota velmi oceňuje snahy firmy šířit otázky diverzity i mimo hlavní město, a to například pořádáním akcí ve svých pobočkách v Brně a Olomouci.

BRONZE: MONETA Money Bank

Společnost Moneta Money Bank získala 70 %. Vykazuje proaktivní snahu o podporu inkluze LGBTQ+ zaměstnanců*kyň jak interně, tak externě. Porota velmi oceňuje aktivní roli vedení, které rovnost na pracovišti prosazuje, i externí komunikaci banky, která inkluzi LGBTQ+ osob podporuje v širší společnosti.

BRONZE: WPP

Společnost WPP získala 70 bodů. Svou snahu o začleňování LGBTQ+ lidí na pracovišti prokázala především prostřednictvím strategického sledování dopadu. Porota také oceňuje skutečnost, že WPP inkluzi LGBTQ+ průběžně vyhodnocuje a zlepšuje. Do aktivit v oblasti diverzity, rovnosti a inkluze se navíc aktivně zapojuje i vedení WPP, což k vytváření inkluzivní firemní kultury výrazně napomáhá.

Big Step Forward: Škoda Auto

V ocenění LGBTQ+ Friendly Employer 2024 awards dosáhla Škoda Auto významného skoku. Své skóre totiž zvýšila oproti loňsku o působivých 16,2 bodů. Letos tato společnost získala 56,5 bodů. Toto zlepšení je důkazem odhodlání a strategického zaměření společnosti na vytváření skutečně inkluzivního pracovního prostředí.

Odhodlání společnosti Škoda Auto k inkluzi LGBTQ+ lidí se odráží v několika klíčových iniciativách:

  • Škoda Proud: Tato LGBTQ+ zaměstnanecká skupina byla obzvláště aktivní a dostává se jí od společnosti silné podpory. Hraje klíčovou roli v budování komunity a podpoře interních změn.
  • Komplexní školící programy: Společnost zavedla vysoce kvalitní systém školení zaměřených na LGBTQ+ tematiku. Tyto programy zajišťují, že všichni zaměstnanci chápou důležitost rozmanitosti a inkluze.
  • Inkluzivní HR materiály: Škoda Auto vyvinula podrobné a vysoce kvalitní HR materiály, které respektují a podporují vztahovou a genderovou rozmanitost, což v tomto odvětví nastavuje vysokou laťku.

V automobilovém průmyslu, kde zaměření na rozmanitost a inkluzi není běžně přijímáno, se Škoda Auto odlišuje nejen tím, že se inkluzí LGBTQ+ lidí aktivně zabývá, ale také tím, že se jí v této oblasti velmi daří. Proaktivní přístup společnosti a viditelné zlepšení v této oblasti jsou chvályhodné a slouží jako příklad pro ostatní v oboru.

Employee Driven Initiatives: ČSOB

Od svého založení v roce 2019 se zaměstnanecká skupina ČSOB s názvem PROUD nejen rozvinula v rámci ČSOB, ale také nastavila měřítko pro ostatní ERG uvnitř skupiny KBC. Během posledních pěti let skupina PROUD ukázala, jak mohou iniciativy vedené zaměstnanci vést k významným kulturním změnám v korporátním prostředí. Porota byla obzvláště ohromena proaktivním a dynamickým přístupem PROUDu k transformaci firemní kultury v ČSOB a v celé skupině KBC. Aktivity a strategie této skupiny ukazují hluboké odhodlání vytvářet prostředí, kde se každý zaměstnanec cítí oceňován a vítán. Výjimečným aspektem práce PROUDu bylo jeho zaměření na zapojení allies do svých aktivit. Zapojením širší komunity v rámci společnosti PROUD zvýšil porozumění a přijetí rozmanitosti, čímž pozitivně ovlivnil celkovou firemní kulturu.

Pride Business Forum Hero 2024 awards

Pride Business Forum Hero oceňuje jednotlivce a vyzdvihuje roli členů a členek nejvyššího vedení organizací / firem, členy employee resource groups nebo zaměstnance v oblasti HR, kteří se aktivně zasazují o rovné podmínky pro LGBTQ+ zaměstnance*kyně ve svých organizacích / firmách, nebo pracují na zlepšení postavení LGBTQ+ lidí ve společnostech, a to vše nad rámec své pracovní agendy.

Toto ocenění představuje zvláštní uznání pro ty jednotlivce, kteří vynikají v prosazování rovných příležitostí pro LGBTQ+ zaměstnance*kyně. Je zaměřeno na ty hrdiny*ky, kteří věnují svou energii a angažovanost vytváření inkluzivního pracovního prostředí pro LGBTQ+ kolegy ve svých organizacích, ale také jdou nad rámec svých pracovních povinností.


Cena Pride Business Forum Hero má za cíl zdůraznit klíčovou roli těchto lidí v podporování rovnosti a diverzity v práci. Může to zahrnovat nejen implementaci konkrétních opatření a projektů, ale také aktivní vedení dialogu a osvěty ve prospěch práv LGBTQ+ lidí jak ve vnitřním, tak i ve vnějším prostředí organizace.

Hana Součková, Country Manager, SAP Czech Republic

Hana bez přestání a s velkým nadšením podporuje rozmanitost a inkluzi LGBTQ+ zaměstnanců v SAP Česká republika. Rok 2023 byl pro ni obzvláště významným, protože představila iniciativu Pride@SAP a DEI iniciativy na největší zákaznické akci SAPu v zemi. Hana také hrála klíčovou roli při zřízení genderově neutrálních toalet v pražských kancelářích a aktivně podporovala přijetí manželství pro všechny páry tím, že podepsala otevřený dopis premiéru Petru Fialovi.

Beata Borer, Executive Director, GBS Prague Site Lead, MSD Czech Republic

Beata v MSD působí jako vedoucí pro rozmanitost, rovnost a inkluzi. Jako výkonná sponzorka zaměstnanecké skupiny MSD aktivně propaguje a podporuje účast zaměstnanců této firmy na workshopech a akcích. Její zapojení na Town Hall setkáních a konferencích, stejně jako její interakce s Country Council, zdůrazňují její oddanost porozumění a podpoře zaměstnanců. Beatiny snahy jsou příkladem jejího závazku k vytváření inkluzivního prostředí na pracovišti.

Bohumil Říha, Managing Director, Johnson & Johnson

Bohumil je oddaným podporovatelem a zastáncem rozmanitosti, rovnosti a inkluze LGBTQ+ zaměstnanců ve společnosti Johnson & Johnson. Již dva roky je výkonným sponzorem LGBTQ+  zaměstnanecké skupiny ve zmíněné společnosti, svou tvrdou prací významně zvýšil její rozpočet a sponzorství. Jako vrcholový manažer aktivně podporuje inkluzi prostřednictvím iniciativy ‘Open & Out’, propaguje rovné příležitosti a prioritizuje osobní a profesionální růst všech zaměstnanců.

Martina Zimmermann, Expert Coordinator for Diversity, Škoda Auto

Martina je ve Škoda Auto klíčovou osobností, která se intenzivně věnuje prosazování rovnosti LGBTQ+ lidí na pracovišti. Svou neúnavnou prací vytváří bezpečné a inkluzivní prostředí pro všechny zaměstnance, přičemž rozpoznává a reaguje na jejich individuální potřeby. Díky svému úsilí dosáhla Škoda Auto významného pokroku v oblasti inkluze LGBTQ+ lidí na pracovišti. Martina je skutečnou šampionkou rovnosti v rámci iniciativy Škoda Proud.

Barbora Vachová, bývalá ČSOB Diversity Lead

Barbora je výjimečnou vizionářkou, díky níž je ČSOB lídrem v oblasti inkluze LGBTQ+ lidí na pracovišti ve finančním sektoru. Po návratu z mateřské dovolené převzala pozici vedoucí pro diverzitu v ČSOB a neúnavně pracovala na prosazování rozmanitosti, rovnosti a inkluze na všech úrovních organizace. Během jejího působení byla založena zaměstnanecká skupina, která dnes slouží jako příklad pro mnoho dalších skupin tohoto typu, opakovaně totiž získává ocenění za iniciativy vedené zaměstnanci. V ČSOB zavedla rovné benefity pro LGBTQ+ zaměstnance a získala pozornost a podporu vedení společnosti pro inkluzi těchto zaměstnanců.

Barbora Šikolová, Operations Manager, Amazon

Jako prezidentka GLAMAZONu vedla v loňském roce Barbora významnou LGBTQ+ iniciativu, spoluvytvářela transgender politiku Amazonu a vyzvala nevládní organizace k zapojení se do spolupráce s místním managementem. Barbořino vedení při organizování loňských LGBTQ+ setkání, včetně toho se Jsme fér, ukazuje její oddanost rozmanitosti a inkluzi na pracovišti, což z ní v českém Amazonu dělá skutečnou průkopnici.

Garrett Dibon–Smith, Associate Director Talent Enablement, Novartis Czech Republic

Garrett je průkopníkem zaměstnanecké skupiny Pride Czechia. Je totiž tím, kdo na sebe vzal nejtěžší část, co se organizace této zaměstnanecké skupiny týče – její samotné vytvoření. Je jedinečnou osobností, která pohání agendu inkluze LGBTQ+ lidí v Novartisu z celého svého srdce. V Novartisu je také součástí vedení Globálního LGBTQ+ leadershipu. Jeho odvážným cílem je vytvoření inkluzivního a bezpečného pracovního prostředí.

Stanislav Švec, Communication, University Relations, Manufacturing Support, Honeywell

Stanislav Švec je v Honeywellu zakládajícím členem LGBTQ+ zaměstnanecké skupiny ve střední a východní Evropě, zároveň je také hnací silou jejích aktivit v olomoucké části této společnosti. Stanislav je ten, který přeložil Honeywell Trans Inclusion toolkit do češtiny. Tvrdě pracuje na podpoře místních aktivistů, v minulosti propojil Honeywell s Ollove, místní neziskovou organizací zaměřenou na LGBTQ+, a pozval aktivisty a mladé absolventy, aby se jako LGBTQ+ lidé pobavili o svých očekáváních od zaměstnavatelů.

LGBT+ Friendly Employer 2023 awards

LGBT+ Friendly Employer oceňuje, motivuje a zviditelňuje zaměstnavatele, kteří zavádějí opatření směřující k lepší inkluzi LGBT+ zaměstnanců*kyň v České republice. Hodnocen je strategický přístup k této oblasti, konkrétní projekty a nástroje a dále to, jakým způsobem je téma podporováno nejvyšším vedením a komunikováno uvnitř i navenek.

Gold: Vodafone Czech Republic

S 92,7 % se Vodafone Česká republika umístil v žebříčku LGBT+ Friendly Employer v kategorii GOLD. Vodafone obhájil prvenství v žebříčku LGBT+ Friendly Employer i v roce 2023, vedoucí pozici si udržel v téměř všech oblastech. Porota vyzdvihla péči Vodafonu o trans a nebinární zaměstnance, která může sloužit jako příklad dobré praxe pro ostatní společnosti.

Gold: MSD Czech Republic

S 90,2 % se společnost MSD Česká republika umístila v žebříčku LGBT+ Friendly Employer v kategorii GOLD, velmi vysokého skóre dosáhla ve všech hodnocených kategoriích. Tato společnost může sloužit  pro ostatní jako příklad nejlepší praxe v oblasti náboru a udržení zaměstnanců, a to zejména v oblasti vzdělávání zaměstnanců v oblasti citlivosti k LGBT+ lidem.

Silver: SAP Group

Skupina SAP se s 89 % umístila v žebříčku LGBT+ Friendly Employer v kategorii SILVER, velmi vysokého skóre dosáhla ve všech kategoriích hodnocení. Porota vyzdvihuje zejména vynikající výsledky skupiny SAP v kategorii regulace a rovných výhod, v péči o trans a nebinární zaměstnance a v kategorii náboru a udržení zaměstnanců, kde získala nejvyšší počet bodů ze všech hodnocených společností.

Silver: Accenture

Společnost Accenture se s 89,2 % umístila v žebříčku LGBT+ Friendly Employer v kategorii SILVER, velmi vysokého skóre dosáhla ve všech kategoriích hodnocení. Porota vyzdvihuje zejména úspěchy této společnosti v kategorii monitorování a hodnocení, v oblasti náboru, udržení zaměstnanců a podpory iniciativ řízených zaměstnanci.

Bronze: ČSOB

Se 77,6 % se společnost ČSOB umístila v žebříčku LGBT+ Friendly Employer v kategorii BRONZE, vysokého skóre dosáhla ve všech kategoriích hodnocení. Porota vyzdvihla zejména skvělé výsledky v oblasti předpisů a rovných benefitů pro LGBT+ zaměstnance a roli vedení při prosazování rovnosti LGBT+ lidí na pracovišti ČSOB.

Bronze: Novartis

Společnost Novartis se v žebříčku LGBT+ Friendly Employer umístila se 75,2 % v kategorii BRONZE, vysokého skóre dosáhla ve všech kategoriích hodnocení. Porota vyzdvihla zejména vynikající právní předpisy, rovné benefity pro LGBT+ zaměstnance a podporu zaměstnaneckých skupin.

Bronze: Sentinel One

Společnost SentinelOne se v žebříčku LGBT+ Friendly Employer umístila se 70,9 % v kategorii BRONZE. Společnost dosáhla vysokého skóre ve všech kategoriích hodnocení. Porota vyzdvihuje zejména péči společnosti SentinelOne o trans a nebinární zaměstnance, která patří k nejlepším na českém trhu.

Big Step Forward: ČEZ

Mezi společnostmi, které se opakovaně umístily v žebříčku LGBT+ Friendly Employer, udělal ČEZ oproti loňskému roku největší skok kupředu. Společnost si polepšila o 16,3 % a letos získala 35,6 % (oproti 19,3 % v loňském roce). Výrazný pokrok je patrný zejména v oblasti interních pravidel a rovných benefitů, které společnost přijala v kolektivní smlouvě. 

Dalšími oblastmi, ve kterých společnost posílila, je podpora vrcholového vedení i realizace externích aktivit na podporu LGBT+ osob. ČEZ například vytvořil D&I microsite, která zahrnuje jako cílovou skupinu i LGBT+ lidi. Tato firma dále vytvořila Slovníček LGBT+ pojmů, sdílí příběhy ambasadorů, spolupracuje s poradnou S barvou ven a stala se podporovatelem a partnerem LGBT+ Komunitního centra.

Employee Driven Initiatives: Novartis

Společnost Novartis získává ocenění v této kategorii poprvé. Jejich LGBT+ zaměstnanecká skupina Pride @ Novartis byla založena již v roce 2020 a v loňském roce se jí podařilo získat úžasných 156 nových členů. Porota ocenila zejména dlouhodobou práci skupiny uvnitř společnosti v oblasti důvěrné podpory zaměstnanců při jejich coming outu na pracovišti nebo při nahlášení homofobní, transfobní či bifobní šikany. Porota ocenila skupinu zejména za vedení LGBTIQ reverzního mentoringového programu pro vedoucí pracovníky. Porota byla ohromena množstvím aktivit, které Pride @ Novartis v roce 2022 realizoval, od promítání dokumentu Zákon lásky, přes vyvěšování duhových vlajek v kancelářích až po to, že se stali partnerem charitativního běhu Fun&Run.

Pride Business Forum Heroes 2023 Awards

Pride Business Forum Heroes oceňuje jednotlivce a vyzdvihuje roli členů a členek nejvyššího vedení organizací / firem, kteří se aktivně zasazují o rovné podmínky pro LGBT+ zaměstnance*kyně, ve svých organizacích / firmách, nebo se proaktivně zasazují o zlepšení postavení LGBT+ osob ve společnosti.

Ladislav Kučera, Human Resources Director SAP Czech Republic and Slovakia

Ladislav je Prime Ally LGBT+ komunity SAP, je klíčovým mluvčím a podporovatelem témat souvisejících s D&I a velkou oporou Pride@SAP Česká republika. Ve své funkci personálního ředitele Ladislav mimo jiné podporuje vysokou angažovanost zaměstnanců a vytváří konzistentní pracovní a kulturní prostředí pro jejich rozvoj se silným důrazem na D&I.

David Lhota, Country Manager, WPP

David je důležitým ally a vzácným příkladem toho, jak může generální ředitel svým aktivním přístupem změnit firemní kulturu. S nadšením se ujal tématu a přivedl WPP na Pride Business Forum jako prémiového člena. S jeho aktivní podporou byla vytvořena skupina zaměstnanců WPP. Společnost aktivně přistupuje k vysvětlování důležitosti tématu jak interně, tak externě.

Martin Zelenka, Data Governance Expert ČSOB; Leader of ERG Proud

Martin vede skupinu Proud Employee, která sdružuje LGBT+ zaměstnance*kyně v ČSOB. Za jeho působení získala ČSOB ocenění v soutěži LGBT+ Friendly Employer v kategoriích Employee Drive Initiatives a Big Step Forward. Vroce 2021 se získala ČSOB ocenění LGBT+ Friendly Employer v kategorii Bronz. Martin je vzorem pro všechny vedoucí pracovníky zaměstnaneckých skupin (ERG), protože je příkladem mimořádných úspěchů, kterých lze dosáhnout z řad organizace.

Jan Kotík, Diversity, Equity & Inclusion, ŠKODA AUTO a.s.

Jan se odvážně a energicky pustil do LGBT+ inkluze ve společnosti ŠKODA AUTO. Díky jeho úsilí se ŠKODA AUTO v roce 2021 připojila k Pride Business Fóru. Stál u zrodu a aktivace interní zaměstnanecké skupiny ŠKODA Proud. V roce 2022 se díky Janově neochvějnému nasazení podařilo úspěšně proškolit všechny HR generalisty v rámci společnosti. Jan slouží jako zásadní vzor, což má ve výrobním odvětví mimořádný význam.

Jana Vychroňová, Diversity & Inclusion Manager, Vodafone

Jana působí v oblasti diverzity a inkluze od roku 2014. Především díky jejímu obrovskému a neutuchajícímu nasazení se Vodafone Česká republika stal pro ostatní společnosti inspirací v oblasti LGBT+ témat. Díky široké škále interních i externích aktivit je Vodafone hrdým držitelem mnoha ocenění. V neposlední řadě je Jana vzorem pro ostatní allies.

Kateřina Nosek, Country Communication and Patient Engagement Head, Novartis Czech Republic

Kateřina je hrdou patronkou skupiny One Diversity, Equity and Inclusion ERG (OneDEI) v České republice a poskytuje poradenství, podporu a vedení vedoucím a členům ERG, včetně Pride Czechia. Také díky její podpoře a radám iniciativa Proud @ Novartis excelovala a získala ocenění Employee driven initiative!

Pride Business Forum Fund
Chairman Award

Roman Samotný

Pride Business Forum Fund Chairman Award získal Roman Samotný, mluvčí organizace Ide nám o život a majitel bratislavského klubu Tepláreň, kde 12. října 2022 došlo k homofobnímu teroristickému útoku. Toto ocenění je uznáním jeho odhodlání zasazovat se o bezpečnější Slovensko pro LGBT+ lidi po zmíněném útoku, který si vyžádal životy dvou nevinných lidí, Juraje a Matúše.

LGBT+ Friendly Employer 2022 awards

LGBT+ Friendly Employer oceňuje, motivuje a zviditelňuje zaměstnavatele, kteří zavádějí opatření směřující k lepší inkluzi LGBT+ zaměstnanců*kyň v České republice. Hodnocen je strategický přístup k této oblasti, konkrétní projekty a nástroje a dále to, jakým způsobem je téma podporováno nejvyšším vedením a komunikováno uvnitř i navenek.

Gold: Vodafone Česká republika

Vodafone si opět s přehledem udržel vedení a před ostatními měl náskok téměř ve všech oblastech, zejména však pokud šlo o oblasti předpisů a benefitů, vnitřních zaměstnaneckých skupin a role vedení. Vodafone má mimo jiné ošetřeny i situace trans osob na pracovišti jak v době, kdy procházejí tranzicí, tak i po ní, a myslí i na genderově senzitivní vyjadřování, aby se u nich cítil dobře zaměstanec*kyně jakékoli genderové identity. Obecně se dá říct, že jak na genderově rozmanité zaměstanec*kyně, tak i zákazníky*ice myslí nejvíce ze všech zúčastněných firem, což je jeden ze zásadních aspektů úspěchu Vodafonu v této anketě.

S hodnocením 92,7 % se Vodafone jako jediný zaměstnavatel umístil v žebříčku LGBT+ Friendly Employer  v kategorii GOLD.

Silver: Microsoft s.r.o

Microsoft si velmi dobře vedl zejména v oblastech předpisů a benefitů a náboru a práce se zaměstnanci*kyněmi. LGBT+ zaměstnanci*kyně včetně těch genderově rozmanitých mají v Microsoftu srovnatelné benefity jako všichni ostatní. O tom, že je Microsoft otevřen diverzitě a rovným příležitostem dává otevřeně vědět už při náboru, a to např. bez ohledu na genderovou identitu nebo vyjádření zájemkyň a zájemců o práci v Microsoftu.

Silver: MSD Czech Republic

MSD Czech Republic excelovala v oblasti náboru a práce se zaměstnanci*kyněmi, kde se umístila na prvním místě se stoprocentním výsledkem a předehnala tak např. i Vodafone). Zároveň oceňujeme, že v MSD zaměstnanci*kyně procházejí povinným školením zaměřeným na mikroagrese vůči LGBTQ+ lidem a učí se mikroagrese odhalovat, předcházet jim nebo jak je nahlašovat.

Silver: Accenture

Firma Accenture bodovala zejména v oblasti sledování dopadu a dalších aktivitách, kde se umístila na prvním místě. Accenture nabízí pro LGBT+ zaměstnanci*kyně široké možnosti podpory, a to mnohé už delší dobu, např. genderově neutrální toalety. Accenture taky aktivně podporuje LGBT+ viditelnost – mimo možnost nošení duhových šňůrek pro zaměstnanecké kartičky nebo placky či odznáčky jde i o aktivity na Instagramu a LinkedInu a změny loga Accenture na budovách firmy na duhové v průběhu srpna 2021.

Bronze: SAP Group

SAP Goup bodovala zejména v kategorii náboru a práce se zaměstnanci*kyněmi. SAP Goup je aktivní a je vidět při náboru zaměřeném přímo i na LGBT+ talenty. Má oficiální instagramový účet s názvem: lifeatsap, kde jsou zveřejňovány náborové inzeráty a také témata Diversity a Inclusion, a každoročně také pořádá dny otevřených dveří pro získávání talentů v místní kanceláři se zastoupením Pride@SAP. V roce 2021 byly SAP CZ spolu se SAP Germany součástí virtuálního veletrhu LGBT+ Career Fair.

Bronze: IBM Česká republika

IBM bodovala zejména v kategorii “Role vedení”, kde skončila druhá hned za Vodafonem. Příkladem dobré praxe, jež je hodný následování je reverzní mentoring pro management, který v IBM zajišťují, aby se ujistili, že budou rozumět LGBTQ+ zaměstanecům*kyním, a dále se vrcholový management také mimo jiné účastní různých aktivit zaměřených na LGBTQ+ tematiku.

Bronze: Československá obchodní banka

ČSOB bodovala zejména v kategorii vnitřních zaměstnaneckých skupin. V této oblasti je ČSOB velice aktivní a mimo jiné je jedním z jejích cílů i začít s měřením spokojenosti LGBT+ zaměstnanců a zaměstnankyň nebo uspořádat akci s celospolečenských dopadem (charitativní sbírku). I výhled do budoucna je velmi zajímavý, např. ČSOB skupina PROUD se stane v roce 2022 centrem pro celou skupinu KBC a bude z Čech podporovat kolegy*ně v Maďarsku, na Slovensku, v Bulharsku, i v Belgii.

Employee Driven Initiatives: Vodafone ČR

Vodafone získává cenu v této kategorii poprvé. Jejich vnitřní zaměstnanecká skupina vznikla již roce 2015. V letošním roce dosáhla na 95% bodů v této dílčí kategorii. Porota zejména ocenila dlouhodobé působení skupiny dovnitř firmy v oblasti důvěrné podpory zaměstnancům a zaměstnankyním při jejich coming outu na pracovišti. Přes všechny překážky, které pro fungování zaměstnaneckých skupin vznikaly v době pandemie COVID 19, skupina naplnila své ambiciozní cíle a realizovala mnoho aktivit např. v průběhu Pride week. Skupina se také intenzivně zapojila do iniciativy #zaruce, upozorňující na neakceptovatelnost homofobie a násilí ve veřejném prostoru.

Big Step Forward: Česká pošta

Mezi firmami, které jsme opakovaně v žebříčku LGBT+ Friendly Employer hodnotili, udělala bezkonkurenčně největší skok vpřed v porovnání s loňským rokem Česká pošta. Skočila  o 42% nahoru. Výrazný pokrok je zejména vidět v oblasti předpisů a rovných benefitů, které firma změnila. Dále u podpory vedení a u realizaci aktivit na podporu LGBT+ lidí. Za zmínku například stojí duhové balíky, které Česká pošta vyprodukovala v období festivalu Prague Pride 2021. Česká pošta je prvním státním podnikem, který dosáhl tak výrazného pokroku v oblasti LGBT+ rovnosti na pracovišti. 

Pride Business Forum Heroes 2022 Awards

Pride Business Forum Heroes oceňuje jednotlivce a vyzdvihuje roli členů a členek nejvyššího vedení organizací / firem, kteří se aktivně zasazují o rovné podmínky pro LGBT+ zaměstnance/kyně, ve svých organizacích / firmách, nebo se proaktivně zasazují o zlepšení postavení LGBT+ osob ve společnosti.

Frederic Guichard, General Manager Central & Eastern Europe, Danone

Mr. Guichard makes ongoing efforts to promote inclusive diversity policy throughout the CEE region from his position as top manager. We would like to particularly highlight his tenacity, when very negative feedback in the conservative Poland had not discouraged him to be a leader of Diversity and Inclusion in Danone for the whole region. It sends a message within the company that this is an important topic, but also sets an example to other business partners. For example, thanks to his effort, DANONE has equal benefits for rainbow families throughout the whole CEE region.

Mr. Thomas Johansson, Executive Director, Clinical Operations, Regional Head EU, MSD Czech Republic

Mr. Johansson has been a very supportive executive sponsor to MSD Czech Republic LGBT+ employee resource group, and has directly helped to raise awareness of LGBT+ issues in the whole CEE region. He has spoken to address the specific challenges LGBT+ colleagues face in countries such as Poland or Hungary. He is a great role model for LGBT+ employees in the company, being openly gay himself. In this sense his argumentation and explanation on the impact of bigoted actions and policies by the governments on lives of LGBT+ individuals, is authentic and very powerful.  His sponsorship has led to the expansion of Czech ERG to Hungary, Slovakia and Poland.

Stela Koleva, VP of EMEA Service and Support & Country Director, SAP Czech 

Ms. Koleva has been a big supporter of the LGBT+ community since her early carrier at SAP, being at the forefront and standing up for equality. Now as a Country Director, she is one of the sponsors of internal programs and initiatives. She is a steering force for everything that is going on at  SAP LGBT+ employee resource groups called Pride@SAP. Ms. Koleva is also been a key player in advocating for a more open and inclusive workplace at SAP.port. 

Jaromír Staroba, Prague Capability Centre Director, Anheuser-Busch InBev

Mr. Staroba has been an amazing sponsor to promote LGBT+ equality, supporting the creation of  LGBTQ+ employee resource group in ABinBev and several initiatives such as Joining Pride Business Forum in a partnership, bringing a transgender speaker to corporate offices or planning a Drag Queen performance in the office. He supports companies participation in external events such as Prague Pride or Fun & Run. He also sponsors a support of the company to marriage equality.  

He sets an example to other businesses in food and beverage industry to be more inclusive. 

Petr Dvořák, CEO, Vodafone ČR

We all remember horrible attack on gay couple that we witnessed last year in Prague, only because they were holding hands. People in Vodafone Czech Republic were very affected by this news, and came up with the idea of #ZaRuce challenge – taking photos while holding hands and posting them on social media with a supportive message. Not only Petr Dvořák immediately accepted the challenge, he was the first one who posed in the photo, holding hands with his colleague. Thanks to his active support and leadership, the challenge was quickly picked up by others – more than 15 other businesses joined the challenge as well as many individuals – maybe you remember on the occasion of last year’s award ceremony we took a photo as well – this sent a clear signal from business community that violence, bigotry and homophobia has no place on our streets. 

Pride Business Forum Lifetime Achievement Award 

 

Martina Navrátilová

Martina Navrátilová je velkou podporovatelkou rozmanitosti, kterou v plném slova smyslu poznala až po své emigraci z totalitní země do USA. „Nemusíte odlišné lidi objímat, ale musíte je přijímat. Nesnáším, když se pro lidi používá slovo tolerovat. Ne, jde o to je skutečně přijímat. Brát je takové, jací jsou.  Dívám se jen na to, jaký jste člověk, jaké máte srdce a jak se chováte k ostatním,“ říká Martina Navrátilová.

LGBT Friendly Employer 2020 awards

LGBT Friendly Employer oceňuje, motivuje a zviditelňuje zaměstnavatele, kteří zavádějí opatření směřující k lepší inkluzi LGBT zaměstnanců*kyň v České republice. Hodnocen je strategický přístup k této oblasti, konkrétní projekty a nástroje a dále to, jakým způsobem je téma podporováno nejvyšším vedením a komunikováno uvnitř i navenek.

Champion: IBM

Porota ocenila komplexní přistup IBM k řešení tématu LGBT rovnosti na pracovišti od nastavení vnitřních předpisů a pravidel proti diskriminaci a homofobní / transfobní šikaně, přes proaktivní přístup k nabírání a udržení LGBT talentů, aktivní práci vnitřní zaměstnanecké skupiny, po velkou podporu vedení a podporu LGBT rovnosti v české společnosti. Porota pak ocenila zejména aktivní roli, jakou vedení IBM hrálo při celospolečenské diskuzi o manželství pro všechny v roce 2019.

Champion: Vodafone

Společnost Vodafone je laureátem ceny již po 3. což dokazuje jejich dlouhodobý a hluboký závazek k LGBT rovnosti na českém pracovišti. Vodafone je opravdovým šampionem v této oblasti a může sloužit jako příklad té nejlepší praxe na českém trhu. Společnost Vodafone vyhrává za perfektní mix všech elementů, který ve výsledku vytváří pracoviště, které je inkluzivní a otevřené pro všechny. Porota obzvláště oceňuje to, že Vodafone neusíná na vavřínech, ale neustále se snaží zlepšovat. V roce 2019 společnost přijala nové zaměstnanecké benefity pro osoby procházející tranzicí, nebo rozšířila otcovskou na všechny rodiče, včetně těch stejnopohlavních.

2nd Runner Up: Accenture

Společnost Accenture se dlouhodobě umisťuje na předních příčkách tohoto ocenění a právem. Porota ocenila komplexnost přístupu Accenture k oblasti LGBT rovnosti na pracovišti. Od nastavení vnitřních předpisů přes práci se zaměstnanci, zde chce porota zejména vyzdvihnout práci s duhovými šňůrkami pro větší otevření pracovního prostředí. Porota oceňuje aktivity vnitřní zaměstnanecké skupiny, na porotu udělal dojem zejména program pro mentální zdraví, do kterého se členové skupiny zapojili. Accenture již tradičně vyniká podporou vedení tohoto tématu a aktivní interní i externí komunikaci.

Employee-driven initiatives: ExxonMobil

Společnost ExxonMobil již po třetí získává cenu v této dílčí kategorii, což dokazuje že jejich LGBT vnitřní zaměstnanecká skupina je jednou z nejlepších na českém trhu. Její aktivní přístup k prosazování LGBT rovnosti na pracovišti je ojedinělý, a je zářným příkladem toho, že dobrovolné aktivity zaměstnanců mohou ovlivnit kulturu na pracovišti a chování celé firmy. Na porotu udělal dojem Ally Engagement Project, který skupina v roce 2019 začala, a jež přitáhnul pozornost řady zaměstnankyň a zaměstnanců k aktivitám skupiny.

Big Step Forward: ČSOB

Společnost ČSOB s tématem LGBT rovnosti na pracovišti začala teprve nedávno, vlastně v roce 2019, nicméně od začátku se do toho pořádně opřela a za tak krátkou dobu udělala obrovský krok dopředu. Jen v roce 2019 byla založena jejich LGBT vnitřní zaměstnanecká skupina ČSOB přistoupila k Pride Business Forum a začala měnit zaměstnanecké benefity, aby byly stejné i pro LGBT zaměstnance. To vše je možné jen díky jedinečné spolupráci mezi LGBT leadem, HR odborem a vedením společnosti. Díky této synergii dnes ČSOB získává cenu skokan roku 2020.

Pride Business Forum Heroes 2020 Awards

Pride Business Forum Heroes oceňuje jednotlivce a vyzdvihuje roli členů a členek nejvyššího vedení organizací / firem, kteří se aktivně zasazují o rovné podmínky pro LGBT zaměstnance/kyně, ve svých organizacích / firmách, nebo  se proaktivně zasazují o zlepšení postavení LGBT osob ve společnosti.

Anita Zubak, Executive Director Global IT Operations & Hub Lead, MSD Czech Republic

MSD Česká republika představila Rainbow Alliance v září 2018 a Anita byla již od začátku jejím nejsilnějším a nejviditelnějším podporovatelem. Anita v roce 2019 započala veškeré interní debaty o zapojení do Pride průvodu, přestože jejich externí partneři měli značně konzervativní přístup. Její úsilí dostálo v zapojení třiceti kolegů a jejich rodin do pride průvodu, kde nejenom že reprezentovali MSD, ale také zbořili určité stereotypy našeho regionu. MSD připravilo několik událostí na podporu LGBT skupiny a vyvěsilo také duhovou vlajku. MSD také podepsalo Pride Business Forum Memorandum, a to díky Anitině pomoci a plné podpoře. Stali se tak plnohodnotnými členy naší iniciativy. MSD sdílí Anitinu energii, nasazení a podporu, díky které se firma za krátký čas posunula o velký krok vpřed.

Carl Clarke, Director People and Property, Vodafone Czech Republic

Carl je nadšený autentickým přístupem řízení a inkluzivitou na pracovišti. Je také aktivně zapojen ve Vodafone LGBT+ skupiny a sítě podporovatelů. Carl vedl čtyři roky globální strategii na podporu LGBT+ inkluzivity na pracovišti. Na příč hlavními zájmy společnosti Vodafone měl za úkol věnovat se cíleným změnám. Především v oblasti podpory, brandingu, směrnic, zaměstnaneckých skupin, dodavatelského řetězce a v komunikaci se zákazníky i společnostmi. Vodafone je nyní nejen díky těmto aktivitám uznávaným globálním lídrem v inkluzivním zaměstnávání. Mezinárodně vedl také změnu Vodafone kodexu a firemní politiky. Mezi příklady patří školení seniorních vedoucích zaměstnanců, trénink LGBT+ zaměstnanců kteří jdou příkladem a vytvoření dvouletého partnerství se společností Google a GSK na pomoc LGBT+ čelním lídrům. Carl také vedl mezistátní výzkum s OutNow, který se věnoval prvotním zkušenostem LGBT+ lidí na pracovišti. Vodafone pak na základě této rešerše zavedl hned několik změn. Carl se po příjezdu do České republiky věnoval především předávání jeho zkušeností lídrům i mimo společnost Vodafone, aby napomohl posunu v oblasti LGBT+ inkluzivity a změnil tak i systém ve kterém firma operovala s partnery a dodavateli. Mezi jeho nedávné aktivity patří také zavedení benefitů s finanční podporou pro ty, kteří prochází změnou pohlaví.

Denise Waddingham, Country Director of The British Council, Czech Republic

Denise se k nám přidala na podzim 2017, již jako ředitelka British Council pro Českou republiku. Od té doby se ukázala jako velmi cenná spojenkyně a aktivní podporovatelka LGBT+ komunity. Ačkoliv má British Council zavedeny EDI principy už dávno, Denise šla ješte o krok dále. Jako místní ředitelka si dává za cíl nejenom dohlížet na to, že jsou její zaměstnanci respektováni a že jsou vidět a slyšet, ale také že diskutují o důležitých tématech. Naše hodnoty pak šíří dále s komunitou a propaguje je i do ostatních pracovních kolektivů.

Hélene Goessaert, Member of the board, ČSOB group

ČSOB je první českou bankou, která v roce 2019 podepsala PBF Memorandum a to především na Hélenin popud. V tradičním českém prostředí se v minulosti o tématu LGBT téměř nemluvilo a nebylo považováno za důležité. Hélene byla schopna tento předsudek přejít a téma ve firmě otevřít. Propaguje ho jako součást naplňování základních hodnot slušnosti a respektu, které k ČSOB kultuře patří. Běžně se zapojuje do diskusí s ČSOB Proud a věnuje se problémům spojeným například s nedorozuměními v interní komunikaci. Lidé v ČSOB vědí, že mohou za Hélene s čímkoliv přijít. Vytváří tak prostředí důvěry. 

Michal Nebeský, CEO Citi Czech Republic

Michal Nebeský aktivně podporuje LGBT a dlouhodobě se snaží o zvyšování povědomí ohledně LGBT komunity napříč korporátním světem v České republice. Během jeho působení v Citibank, Michal podpořil vznik interní LGBT skupiny v bance a aktivní dialog mezi zaměstnanci na toto téma. Díky jeho podpoře se Citi stala jedním z hlavních partnerů online poradny S Barvou ven, která nabízí mentoring pro osoby, které prochází coming outem a zastřešuje podpůrné skupiny také pro jejich rodiče. Díky Michalovi Citibank veřejně podpořila návrh zákona o manželství osob stejného pohlaví a rovněž se stala v roce 2019 jedním ze signatářů Pride Business Forum Memoranda o podpoře LGBT diverzity a inkluze na pracovišti.

LGBT Friendly Employer 2019

Ceny LGBT Friendly Employer oceňují, motivují a zviditelňují zaměstnavatele, kteří zavádějí opatření směřující k lepší inkluzi LGBT zaměstnanců/kyň v České republice. Hodnocen je strategický přístup k této oblasti, konkrétní projekty a nástroje podporující inkluzi LGBT zaměstnanců/kyň i to, jakým způsobem je téma podporováno nejvyšším vedením a komunikováno jak interně, tak navenek.

1. místo: Vodafone

Porota ocenila celkovou komplexní strategii společnosti, speciální důraz na potřeby LGBT osob v rámci dalších aktivit diverzity a HR, lokální implementaci globální strategie, aktivní zapojení vedení společnosti i samotných zaměstnanců. Vodafone také může sloužit jako příklad ostatním v oblasti nastavení benefitů pro LGBT osoby a interní a externí komunikaci. Společnost se aktivně i finančně zapojuje do podpory neziskových projektů ve prospěch gayů a leseb i mimo firmu, jako je poradna S barvou ven a další. Aktivity firma podporuje i mimo Prahu, například pořádání osvětových přednášek, zapojení do sběru podpisů pro kampaň Jsme fér. 

2. místo: Accenture

Porota ocenila společnost Accenture za to, že velmi proaktivně přistoupila k problematice sladění benefitů a podmínek pro LGBT kolegy a kolegyně. Za podpory zaměstnanců i nejvyššího vedení firma nastartovala aktivity a projekty napomáhající vytváření prostředí, které je přátelské k LGBT osobám. Téma proaktivně podporuje generální ředitel české pobočky Accenture a další manažeři. Firma podpořila sdílení praxe mezi zaměstnavateli v rámci Pride Business Fora. Zaměstnanci se mohou aktivně zapojit do akcí interní skupiny Pride at Accenture. Většina členů českého vedení Accenture je oficiálně interně registrovaná jako tzv. LGBT Allies a svoji podporu LGBT inkluze vyjadřují i používáním duhových šňůrek u svých vstupních karet.

3. místo: ExxonMobil

Firma je proaktivní v podpoře potřeb zaměstnanců v nejrůznějších situacích. Porota také ocenila, že kromě aktivní zaměstnanecké skupiny se v loňském roce podařilo zavést „transgender guidelines”, určené přímo pro osoby podstupující změnu pohlaví. Firma podporuje stejnými benefity všechny zaměstnance a zohledňuje také potřeby LGBT skupiny. Aktivně se zapojuje nejvyšší vedení a CEO firmy. Zaměstnanci sami, s podporou firmy, organizují nejrůznější aktivity. Účastní se běhu Fun & Run, realizují charitativní „Bake & Sale”, kdy výtěžek věnují Domu světla. Pro zapojené zaměstnance organizuje firma interní kampaně za toleranci a připravila Newsletter pro členy a členky skupiny, ve které jsou zapojeni zaměstnanci bez ohledu na svou sexuální orientaci.

Speciální ceny

Employee driven initiatives 2019: ExxonMobil

Porota ocenila aktivitu samotných zaměstnanců v oblasti LGBT. V rámci zaměstnanecké skupiny Pride Comittee organizují zaměstnanci, s podporou firmy, přednášky (na témata jako LGBT rodiny, manželství pro všechny, předsudky), zapojení do akcí a kampaní s LGBT tématikou. Do skupiny a aktivit se zapojují všichni zaměstnanci bez ohledu na sexuální orientaci. 

Skokan roku 2019: innogy

Tématu diverzity a inkluze se innogy věnuje již delší dobu. V rámci Charty diverzity podporuje všechny skupiny. V roce 2018 se firma intenzivně pustila i do tématu LGBT. Uspořádala diskuse pro zaměstnance v Praze a Brně, spustila zaměstnaneckou skupinu all innogy LGBT platform, zaměstnancům nabízí možnosti zapojení do aktivit jako je například běh Fun & Run. Zásadním krokem bylo také zhodnocení poskytovaných benefitů a jejich sladění zohledňující LGBT kolegy a kolegyně i v kolektivní smlouvě. Innogy je jednou z prvních výrobních firem, která se oblasti LGBT aktivně věnuje. I to ve svém hodnocení zohlednila porota, když ocenila posun firmy v loňském roce. 

LGBT Workplace Equality Heroes 2019

Tento titul získávají jednotlivci, členové a členky nejvyššího vedení společností, kteří se aktivně zasazují o rovné podmínky pro LGBT zaměstnance/kyně, a to jak ve svých společnostech, tak proaktivně i v dalších iniciativách. 

Deset kandidátů bylo zařazeno na shortlist, pět top kandidátů a kandidátek převzalo ocenění:

Martin Hausenblas

Pozice: spoluzakladatel a člen Dozorčí rady
Firma: Adler International

​Martin otevřeně podporuje LGBT rovnost a je inspirací pro další podnikatele. Jako majitel firmy je ambasadorem diverzity a tolerance. Ve svých firmách podnítil zapojení do veřejných iniciativ podporujících LGBT. Například Liftago se stalo partnerem festivalu Prague Pride nebo Adler partnerem běhu proti homofobii Fun and Run. V loňském roce se účastnil diskuze v Zastoupení EU v České republice s komisařkou Věrou Jourovou o potřebné spolupráci mezi firmami a veřejnou sférou. 

Roman Kocián

Pozice: majitel a CEO
Firma: Primeros

​Roman je dlouhodobým podporovatelem LGBT rovnosti. Jeho firma podporuje mnohé neziskové iniciativy zaměřené na LGBT komunitu, zejména aktivity České společnosti AIDS pomoc a Prague Pride. Roman několikrát vystupoval jako mluvčí na Pride Business Foru. V loňském roce osobně podpořil kampaň Jsme fér a k zapojení vede i svůj tým. Roman je příkladem leadera, který se nebojí využít téma LGBT i v externí komunikaci a marketingu firmy. 

Christian Noll

Pozice: General Manager, GTS
Firma: IBM Central and Eastern Europe

​Christian osobně inicioval, koordinoval a doručil dopis premiéru Babišovi, ve kterém IBM a další firmy podpořily návrh na legislativní zakotvení manželství pro gay a lesbické páry v České republice. Zároveň uspořádal tiskovou konferenci ve spolupráci se Jsme fér a společností Vodafone, kde tento důležitý krok společně propagovali do hlavních médií. Již několik let Christian aktivně prosazuje práva LGBT lidí, účastní se Pride Business Fora a souvisejících aktivit. Jako dobrovolník podporuje neziskové organizace v České republice.

Alena Sochorová

Pozice: Enterprise Commercial Lead
Firma: Microsoft Czech Republic & Slovakia Central and Eastern Europe

Alena je příkladem dlouhodobé angažovanosti v diverzitě i LGBT rovnosti v práci. Již ve svém předchozím působení, ve společnosti Accenture, se jako ally a členka nejvyššího vedení zasadila ve prospěch zviditelnění tématu a zapojení dalších manažerů. Tuto svou angažovanost přenesla i do společnosti Microsoft. Osobně se zavázala za společnost v rámci iniciativy Pride Business Forum a motivuje také další členy a členky vedení firmy. Pravidelně jí potkáte, jak s kolegy, tak se synem, na průvodu Prague Pride.

Edita Šilhánová

Pozice: Legal & Corporate Affairs Director CZ, SK, HU
Firma: Pivovary Staropramen

​Edita se zasadila o to, že Staropramen, jako jedna z prvních firem v České republice, veřejně podpořila festival Prague Pride. I přes mnohé překvapené a negativní reakce ze strany veřejnosti a tradičních fanoušků piva, ustála tuto podporu a firma tak inspirovala mnohé další k podpoře tématu. Edita se pravidelně účastní akcí Pride Business Fora a její angažovanost je vlaštovkou mezi průmyslovými podniky u nás.

Slavnostní vyhlášení oceněných proběhlo ve čtvrtek 20. června 2019 za přítomnosti amerického velvyslance Stephena B. Kinga v jeho rezidenci.

LGBT Friendly Employer 2018

Vyhlášení prvního ročníku ocenění „LGBT Friendly Employer“ se konalo na výroční konferenci Pride Business Forum. Iniciativa Pride Business Forum je vyhlásila ve spolupráci s cenami bePROUD. O cenu se mohli ucházet zaměstnavatelé všech velikostí z řady podnikatelských subjektů, veřejné a státní správy a neziskových organizací.

LGBT Friendly Employer chce oceňovat, motivovat a zviditelňovat snahy zaměstnavatelů při zavádění opatření směřujících k lepší inkluzi LGBT zaměstnanců v České republice. Hodnocen je strategický přístup k této oblasti, konkrétní projekty a nástroje podporující inkluzi LGBT zaměstnanců. Ocenění také zohledňuje, jakým způsobem toto téma ve firmě podporuje nejvyšší vedení a jak ho firma komunikuje interně k zaměstnancům a navenek k veřejnosti. 

Do prvního ročníku ocenění se přihlásilo 12 zaměstnavatelů. Porotu vedle oceněných firem zaujala například přihláška Kanceláře veřejného ochránce práv, která se jako jediná z institucí veřejné správy otevřeně přihlásila k principům rovného přístupu k LGBT osobám na pracovišti. 

Fotografie z konference včetně předávání ocenění naleznete zde.

Hlavní cena „LGBT Friendly Employer 2018 Champion“, je určena pro společnost, která je nejdále v zavádění inkluze LGBT osob na pracovišti a její přístup může být inspirací a vzorem pro ostatní zaměstnavatele

Porota ocenila propracovanou strategii a přístup společnosti Vodafone k LGBT rovnosti na pracovišti. Otevřený přístup podporuje nejen mateřská společnost, ale firmě se podařilo adaptovat ji na lokální potřeby a zapojit vedení i zaměstnance. 
Vodafone může sloužit jako příklad ostatním v oblasti zaměstnaneckých výhod, a to sladěním benefitů pro LGBT páry (například stejný nárok na volno, jaké mají sezdané páry při významných událostech typu svatba, doprovod partnera k lékaři či pohřeb v rodině), ale i pro duhové rodiny (volno 10 dnů po narození či osvojení potomka získávají i stejnopohlavní páry). 
Firma téma LGBT inkluze aktivně komunikuje mezi zaměstnanci, například pořádá zaměstnaneckou sbírku pro poradnu sbarvouven.cz a vybranou částku Nadace Vodafone násobí. 100 zaměstnanců, včetně vedení, se zúčastnilo v loňském roce pochodu Prague Pride. Firma téma komunikuje, některé zasedací místnosti jsou vyzdobeny tak, aby představovaly téma LGBT. Firma se věnuje tématu transgender osob a zavedla i gender neutrální toalety. 

„Otevřenost a nulová tolerance jakéhokoli diskriminačního chování jsou dvě oblasti, které jsou součástí firemní kultury Vodafonu od samého začátku. V roce 2015 bylo téma LGBT zařazeno také do strategie Diversity a současně s tím Vodafone představil i svoji politiku rovných benefitů. Ty spočívají v nároku na volno pro LGBT páry v případech, kdy právo na volno mají manželské páry, ale na LGBT komunitu legislativa zapomíná. Dále například na deset dnů volna po narození či osvojení potomka mají ve Vodafonu samozřejmě nárok i stejnopohlavní páry,“ říká Jana Vychroňová, HR manažerka, Vodafone. A dodává: „Vodafone také navázal spolupráci s online poradnou sbarvouven.cz, kterou každoročně podporujeme zaměstnaneckou sbírkou. Téma LGBT pravidelně komunikujeme formou nejrůznějších zajímavých přednášek. Kolegové oceňují aktivní zapojení nejvyššího vedení a konkrétní aktivity, například zapojení Vodafonu do kampaní Stejná rodina nebo Jsme fér, či účast v průvodu Prague Pride.“ 

Speciální cena „LGBT Friendly Employer 2018 Employee driven initiatives“ za aktivity samotných zaměstnanců, například v rámci zaměstnaneckých skupin, podporované zaměstnavatelem

Porota ocenila aktivitu zaměstnanců ExxonMobil BSC Czechia v oblasti LGBT. V rámci zaměstnanecké skupiny Pride Chapter organizují zaměstnanci, s podporou firmy, přednášky (na témata jako LGBT rodiny, manželství pro všechny, předsudky, prevence HIV/AIDS aj.), zapojují se do akcí a kampaní s LGBT tématikou (IDAHOT, průvod Prague Pride, kampaň Celebrating love of all kinds). Porota zejména ocenila, že do skupiny a aktivit se zapojují všichni zaměstnanci bez ohledu na sexuální orientaci. ích karet.

Speciální cena „LGBT Employer 2018 Leadership Commitment“ jako ocenění nejvyššího vedení firmy, které se aktivně zapojuje a podporuje aktivity a projekty napomáhající prostředí přátelskému k LGBT osobám

Porota ocenila společnost Accenture za to, že se nejvyšší vedení aktivně zapojuje a podporuje aktivity a projekty napomáhající prostředí přátelskému k LGBT osobám. Téma proaktivně podporuje generální ředitel české pobočky Accenture Roberto Libonati a ředitelka pro oblast telekomunikací Alena Sochorová, kteří se pravidelně účastní interních i externích aktivit (například konference Pride Business Forum nebo interní skupiny Pride at Accenture). Většina členů českého vedení Accenture se připojila k tzv. LGBT Allies  (podporovatelům) a svoji podporu LGBT inkluze vyjadřují i používáním duhových šňůrek u svých vstupních karet.