Staňte se členem

LGBTQ+ Friendly Employer 2024 awards

LGBTQ+ Friendly Employer je prestižním oceněním, které slouží jako uznání a motivace pro ty zaměstnavatele v České republice, kteří aktivně přispívají k vytváření inkluzivního pracovního prostředí pro LGBTQ+ zaměstnance*kyně. Pride Business Forum pečlivě hodnotí strategický přístup firem k této problematice, posuzuje konkrétní projekty a nástroje zaměřené na podporu LGBTQ+ lidí na pracovišti

Ocenění zahrnuje také hodnocení toho, jakým způsobem nejvyšší vedení společnosti aktivně podporuje inkluzi LGBTQ+ lidí. Je sledováno, zda jsou implementovány efektivní strategie, zda existují konkrétní kroky vedoucí k dosažení inkluzivního pracovního prostředí a zda je tato snaha komunikována jak uvnitř, tak i navenek.

Tímto oceněním se nejen odměňují a motivují ty společnosti, které již úspěšně implementovaly opatření pro podporu LGBTQ+ zaměstnanců*kyň, ale také slouží jako vzor pro ostatní organizace, které chtějí aktivně přispívat k rovnosti a inkluzi na pracovišti. Věříme, že prostředí, které respektuje a podporuje různorodost, vytváří nejen lepší pracovní podmínky pro jednotlivce, ale také přispívá k celkovému úspěchu a inovacím v podnikání.

GOLD: Vodafone Czech Republic

Nejvyššího skóre dosáhla společnost Vodafone Česká republika, která se svými 90 % vyniká mezi ostatními. Vyhrála téměř ve všech kategoriích, a může tak být vzorem pro LGBTQ+ inkluzi na pracovišti v ČR i ve světě. Letos porota ocenila mimo jiné i to, že společnost Vodafone iniciovala otevřený dopis premiérovi, v němž ho vyzývala k přijetí manželství pro všechny.

SILVER: MSD Czech Republic

Společnost MSD získala 86.5 %, a dosáhla tak vynikajících výsledků ve všech hodnocených oblastech. Porota oceňuje její silný závazek k diverzitě, rovnosti a inkluzi, zřízení povinného školení o mikroagresích a zahrnutí témat genderové identity do povinných školení. MSD si zalouží pochvalu také za efektivní komunikaci o LGBTQ+ tématech a vysokou aktivitu interní skupiny pro LGBTQ+ zaměstnance*kyně.

SILVER: Johnson & Johnson

Společnost Johnson & Johnson získala 86,5%. Vede si skvěle ve všech hodnocených kategoriích, v několika oblastech dokonce dosáhla nejvyššího počtu bodů. Porota chválí její silný závazek k diverzitě, inkluzi a rovnosti, včetně nastavení komplexních pravidel a benefitů pro trans zaměstnance*kyně. Johnson & Johnson také aktivně podporuje iniciativy zaměstnanců*kyň, což přineslo výrazný nárůst členů v její LGBTQ+ skupině a celkově posílilo inkluzivní firemní kulturu.

SILVER: Accenture

Společnost Accenture získala 83 %. Dosáhla nejvyššího skóre v několika kategoriích, a může tak být vzorem pro mnoho dalších firem. Porota vyzdvihuje její výjimečnou péči o trans zaměstnance*kyně, což mimo jiné dokládají i její komplexní směrnice týkající se tranzice. Společnost dbá na to, aby všichni zaměstnanci*kyně, včetně nováčků, znali její základní hodnoty a netolerovali diskriminaci, obtěžování ani šikanu. Porota také chválí interní LGBTQ+ skupinu, která je v Accenture aktivní.

SILVER: SAP Group

Společnost SAP získala 82 %. Jako stálý účastník ocenění každoročně zdůrazňuje své odhodlání podporovat inkluzivní pracovní prostředí. Vyniká svou silnou skupinou Employee Resource Group, která podporuje LGBTQ+ zaměstnance*kyně. Pochvalu si zaslouží také za efektivní systém školení, sledování jeho cílů a používání komplexních nástrojů pro měření dopadu. Právě za poslední oblast dosáhla v našem hodnocení maximálního počtu bodů.

SILVER: Novartis

Společnost Novartis získala 80 %. Svým fungováním ukazuje, jak má vypadat aktivní a komplexní začlenění LGBTQ+ zaměstnanců*kyň na pracovišti. Porota chválí její mimořádnou kampaň „Jedna rodina“, která podporuje manželství pro všechny, a „Průvodce trans identitou v Novartis“, který ve firmě poskytuje informace o transgender životě nejrůznějším skupinám: manažerům*kám, personalistům*kám, ostatním zaměstnancům*kyním i lidem podstupujícím tranzici.

BRONZE: Deloitte

Společnost Deloitte získala 77,5 %. Vyniká zejména v oblasti sledování dopadu, díky čemuž předehnala ostatní výherce bronzového ocenění. Závazek společnosti Deloitte k inkluzi dále dokládá její vynikající podpora trans zaměstnanců*kyň a komplexní školicí programy. Porotě se také líbilo využití velkoplošných obrazovek pro interní komunikaci, které zvýšilo zapojení zaměstnanců*kyň a povědomí o iniciativách v oblasti diverzity.

BRONZE: ČSOB

Společnost ČSOB získala 76,5 %. Porotu zaujala svým silným závazkem k inkluzi LGBTQ+ osob prostřednictvím klíčových iniciativ. Mezi ně patří zákaz diskriminace uvedený v kolektivní smlouvě a nabídka kvalitních interních školení o LGBTQ+ tématech. Pochvalu si zaslouží také aktivní skupina zaměstnanců*kyň zvaná PROUD, která v rámci společnosti zvyšuje povědomí o LGBTQ+ životě.

BRONZE: Clifford Chance

Společnost Clifford Chance získala 72,5 %. Vynikla v různých kategoriích hodnocení, především díky svému komplexnímu přístupu, který zaměstnance*kyně chrání před diskriminací a obtěžováním a který dokazuje celkový proaktivní přístup firmy. Pochvalu si Clifford Chance zaslouží také za kvalitní školení LGBTQ+ témat, které pomáhá vytvářet inkluzivní pracovní prostředí.

BRONZE: Honeywell

Společnost Honeywell získala 70,5 % za častou a kvalitní interní komunikaci o LGBTQ+ tématech. Nabízí také špičková školení, kterými dopomáhá k vytváření inkluzivního pracovního prostředí. Porota velmi oceňuje snahy firmy šířit otázky diverzity i mimo hlavní město, a to například pořádáním akcí ve svých pobočkách v Brně a Olomouci.

BRONZE: MONETA Money Bank

Společnost Moneta Money Bank získala 70 %. Vykazuje proaktivní snahu o podporu inkluze LGBTQ+ zaměstnanců*kyň jak interně, tak externě. Porota velmi oceňuje aktivní roli vedení, které rovnost na pracovišti prosazuje, i externí komunikaci banky, která inkluzi LGBTQ+ osob podporuje v širší společnosti.

BRONZE: WPP

Společnost WPP získala 70 bodů. Svou snahu o začleňování LGBTQ+ lidí na pracovišti prokázala především prostřednictvím strategického sledování dopadu. Porota také oceňuje skutečnost, že WPP inkluzi LGBTQ+ průběžně vyhodnocuje a zlepšuje. Do aktivit v oblasti diverzity, rovnosti a inkluze se navíc aktivně zapojuje i vedení WPP, což k vytváření inkluzivní firemní kultury výrazně napomáhá.

Big Step Forward: Škoda Auto

V ocenění LGBTQ+ Friendly Employer 2024 awards dosáhla Škoda Auto významného skoku. Své skóre totiž zvýšila oproti loňsku o působivých 16,2 bodů. Letos tato společnost získala 56,5 bodů. Toto zlepšení je důkazem odhodlání a strategického zaměření společnosti na vytváření skutečně inkluzivního pracovního prostředí.

Odhodlání společnosti Škoda Auto k inkluzi LGBTQ+ lidí se odráží v několika klíčových iniciativách:

  • Škoda Proud: Tato LGBTQ+ zaměstnanecká skupina byla obzvláště aktivní a dostává se jí od společnosti silné podpory. Hraje klíčovou roli v budování komunity a podpoře interních změn.
  • Komplexní školící programy: Společnost zavedla vysoce kvalitní systém školení zaměřených na LGBTQ+ tematiku. Tyto programy zajišťují, že všichni zaměstnanci chápou důležitost rozmanitosti a inkluze.
  • Inkluzivní HR materiály: Škoda Auto vyvinula podrobné a vysoce kvalitní HR materiály, které respektují a podporují vztahovou a genderovou rozmanitost, což v tomto odvětví nastavuje vysokou laťku.

V automobilovém průmyslu, kde zaměření na rozmanitost a inkluzi není běžně přijímáno, se Škoda Auto odlišuje nejen tím, že se inkluzí LGBTQ+ lidí aktivně zabývá, ale také tím, že se jí v této oblasti velmi daří. Proaktivní přístup společnosti a viditelné zlepšení v této oblasti jsou chvályhodné a slouží jako příklad pro ostatní v oboru.

Employee Driven Initiatives: ČSOB

Od svého založení v roce 2019 se zaměstnanecká skupina ČSOB s názvem PROUD nejen rozvinula v rámci ČSOB, ale také nastavila měřítko pro ostatní ERG uvnitř skupiny KBC. Během posledních pěti let skupina PROUD ukázala, jak mohou iniciativy vedené zaměstnanci vést k významným kulturním změnám v korporátním prostředí. Porota byla obzvláště ohromena proaktivním a dynamickým přístupem PROUDu k transformaci firemní kultury v ČSOB a v celé skupině KBC. Aktivity a strategie této skupiny ukazují hluboké odhodlání vytvářet prostředí, kde se každý zaměstnanec cítí oceňován a vítán. Výjimečným aspektem práce PROUDu bylo jeho zaměření na zapojení allies do svých aktivit. Zapojením širší komunity v rámci společnosti PROUD zvýšil porozumění a přijetí rozmanitosti, čímž pozitivně ovlivnil celkovou firemní kulturu.

Pride Business Forum Hero 2024 awards

Pride Business Forum Hero oceňuje jednotlivce a vyzdvihuje roli členů a členek nejvyššího vedení organizací / firem, členy employee resource groups nebo zaměstnance v oblasti HR, kteří se aktivně zasazují o rovné podmínky pro LGBTQ+ zaměstnance*kyně ve svých organizacích / firmách, nebo pracují na zlepšení postavení LGBTQ+ lidí ve společnostech, a to vše nad rámec své pracovní agendy.

Toto ocenění představuje zvláštní uznání pro ty jednotlivce, kteří vynikají v prosazování rovných příležitostí pro LGBTQ+ zaměstnance*kyně. Je zaměřeno na ty hrdiny*ky, kteří věnují svou energii a angažovanost vytváření inkluzivního pracovního prostředí pro LGBTQ+ kolegy ve svých organizacích, ale také jdou nad rámec svých pracovních povinností.


Cena Pride Business Forum Hero má za cíl zdůraznit klíčovou roli těchto lidí v podporování rovnosti a diverzity v práci. Může to zahrnovat nejen implementaci konkrétních opatření a projektů, ale také aktivní vedení dialogu a osvěty ve prospěch práv LGBTQ+ lidí jak ve vnitřním, tak i ve vnějším prostředí organizace.

Hana Součková, Country Manager, SAP Czech Republic

Hana bez přestání a s velkým nadšením podporuje rozmanitost a inkluzi LGBTQ+ zaměstnanců v SAP Česká republika. Rok 2023 byl pro ni obzvláště významným, protože představila iniciativu Pride@SAP a DEI iniciativy na největší zákaznické akci SAPu v zemi. Hana také hrála klíčovou roli při zřízení genderově neutrálních toalet v pražských kancelářích a aktivně podporovala přijetí manželství pro všechny páry tím, že podepsala otevřený dopis premiéru Petru Fialovi.

Beata Borer, Executive Director, GBS Prague Site Lead, MSD Czech Republic

Beata v MSD působí jako vedoucí pro rozmanitost, rovnost a inkluzi. Jako výkonná sponzorka zaměstnanecké skupiny MSD aktivně propaguje a podporuje účast zaměstnanců této firmy na workshopech a akcích. Její zapojení na Town Hall setkáních a konferencích, stejně jako její interakce s Country Council, zdůrazňují její oddanost porozumění a podpoře zaměstnanců. Beatiny snahy jsou příkladem jejího závazku k vytváření inkluzivního prostředí na pracovišti.

Bohumil Říha, Managing Director, Johnson & Johnson

Bohumil je oddaným podporovatelem a zastáncem rozmanitosti, rovnosti a inkluze LGBTQ+ zaměstnanců ve společnosti Johnson & Johnson. Již dva roky je výkonným sponzorem LGBTQ+  zaměstnanecké skupiny ve zmíněné společnosti, svou tvrdou prací významně zvýšil její rozpočet a sponzorství. Jako vrcholový manažer aktivně podporuje inkluzi prostřednictvím iniciativy ‘Open & Out’, propaguje rovné příležitosti a prioritizuje osobní a profesionální růst všech zaměstnanců.

Martina Zimmermann, Expert Coordinator for Diversity, Škoda Auto

Martina je ve Škoda Auto klíčovou osobností, která se intenzivně věnuje prosazování rovnosti LGBTQ+ lidí na pracovišti. Svou neúnavnou prací vytváří bezpečné a inkluzivní prostředí pro všechny zaměstnance, přičemž rozpoznává a reaguje na jejich individuální potřeby. Díky svému úsilí dosáhla Škoda Auto významného pokroku v oblasti inkluze LGBTQ+ lidí na pracovišti. Martina je skutečnou šampionkou rovnosti v rámci iniciativy Škoda Proud.

Barbora Vachová, bývalá ČSOB Diversity Lead

Barbora je výjimečnou vizionářkou, díky níž je ČSOB lídrem v oblasti inkluze LGBTQ+ lidí na pracovišti ve finančním sektoru. Po návratu z mateřské dovolené převzala pozici vedoucí pro diverzitu v ČSOB a neúnavně pracovala na prosazování rozmanitosti, rovnosti a inkluze na všech úrovních organizace. Během jejího působení byla založena zaměstnanecká skupina, která dnes slouží jako příklad pro mnoho dalších skupin tohoto typu, opakovaně totiž získává ocenění za iniciativy vedené zaměstnanci. V ČSOB zavedla rovné benefity pro LGBTQ+ zaměstnance a získala pozornost a podporu vedení společnosti pro inkluzi těchto zaměstnanců.

Barbora Šikolová, Operations Manager, Amazon

Jako prezidentka GLAMAZONu vedla v loňském roce Barbora významnou LGBTQ+ iniciativu, spoluvytvářela transgender politiku Amazonu a vyzvala nevládní organizace k zapojení se do spolupráce s místním managementem. Barbořino vedení při organizování loňských LGBTQ+ setkání, včetně toho se Jsme fér, ukazuje její oddanost rozmanitosti a inkluzi na pracovišti, což z ní v českém Amazonu dělá skutečnou průkopnici.

Garrett Dibon–Smith, Associate Director Talent Enablement, Novartis Czech Republic

Garrett je průkopníkem zaměstnanecké skupiny Pride Czechia. Je totiž tím, kdo na sebe vzal nejtěžší část, co se organizace této zaměstnanecké skupiny týče – její samotné vytvoření. Je jedinečnou osobností, která pohání agendu inkluze LGBTQ+ lidí v Novartisu z celého svého srdce. V Novartisu je také součástí vedení Globálního LGBTQ+ leadershipu. Jeho odvážným cílem je vytvoření inkluzivního a bezpečného pracovního prostředí.

Stanislav Švec, Communication, University Relations, Manufacturing Support, Honeywell

Stanislav Švec je v Honeywellu zakládajícím členem LGBTQ+ zaměstnanecké skupiny ve střední a východní Evropě, zároveň je také hnací silou jejích aktivit v olomoucké části této společnosti. Stanislav je ten, který přeložil Honeywell Trans Inclusion toolkit do češtiny. Tvrdě pracuje na podpoře místních aktivistů, v minulosti propojil Honeywell s Ollove, místní neziskovou organizací zaměřenou na LGBTQ+, a pozval aktivisty a mladé absolventy, aby se jako LGBTQ+ lidé pobavili o svých očekáváních od zaměstnavatelů.