Staňte se členem

Být LGBT+ v Česku 2022

Tuto výzkumnou zprávu vypracoval Národní ústav duševního zdraví ve spolupráci s Queer geography. Cílem této studie, která nese název „Být LGBTQ+ v Česku 2022“, bylo zmapovat, jak se genderově a sexuálně rozmanitým lidem žije v České republice, a s jakými překážkami se v životě kvůli své LGBTQ+ identitě potýkají. Cílovou skupinou této studie byly tedy osoby, které se na základě své sexuální nebo genderové rozmanitosti identifikovaly s některou z LGBTQ+ identit, či akceptovali své zařazení do široce definované skupiny „LGBTQ+ lidí”.

Tato studie měla za cíl navázat na předchozí výzkum veřejného ochránce práv (VOP), jehož výsledky byly zveřejněny v roce 2018 ve zprávě Být LGBT+ v Česku. Tento výzkum si klade za cíl přispět k možnému porovnání výsledků a zahájení tradice dlouhodobého sledování trendů a vývoje situace v řadě oblastí, které se týkají života sexuálně a genderově rozmanitých lidí v české společnosti. Dotazník byl ale sestaven tak, aby umožňoval srovnání co největšího počtu položek nejen s proběhlou studií VOP z roku 2018, ale též s klíčovými zahraničními studiemi, zejména pak se studií Evropské agentury pro základní práva (FRA), jejíž výzkumná zpráva A long way to go for LGBTI equality vyšla v roce 2019. V místech, kde je to relevantní, proto nabídneme srovnání s daty z těchto či dalších studií.

Vytvoření dotazníkové baterie a sestavení tohoto výzkumu předcházelo vypracování a publikování příručky Standardy a doporučení pro zjišťování společenského postavení, diskriminace a násilí vůči LGBT osobám (Pitoňák & Macháčková 2022), která byla publikována v Národním ústavu duševního zdraví v loňském roce. V rámci této příručky je poskytnut hloubkový vhled a zdůvodnění pro zařazení veškerých položek, které jsou součástí této studie. Příručka pak rovněž umožňuje snadné použití či adaptaci vybraných položek i v budoucích dotazníkových šetřeních.

Celou studii najdete zde a dále na webech www.lgbt-zdravi.cz, www.queergeography.cz a www.nudz.cz.